Điều khoản & Điều kiện

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản sử dụng này (bao gồm Chính sách Bảo mật & Quyền riêng tư của chúng tôi trước khi sử dụng trang web của chúng tôi ("Trang web") và / hoặc Dịch vụ của chúng tôi (được xác định dưới đây), để bạn nhận thức được các quyền và nghĩa vụ pháp lý của mình đối với Co.Ltd Dịch vụ Thực phẩm Indoguna Vina ("Indoguna Vina", "chúng tôi", "chúng tôi" hoặc "chúng tôi")

Bằng cách truy cập trang web này và / hoặc sử dụng các dịch vụ, bạn đồng ý:

(i) bạn đã đọc và đồng ý bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi các Điều khoản điều kiện này bao gồm Chính sách bảo mật của chúng tôi

Nếu bạn không chấp nhận các Điều khoản sử dụng này, vui lòng rời khỏi Trang web, Ứng dụng và/hoặc ngừng sử dụng Dịch vụ ngay lập tức.

Indoguna Vina có thể thay đổi hoặc sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện này bất cứ lúc nào bằng cách đăng các Điều khoản sử dụng sửa đổi trên Trang web.  Bất kỳ việc sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ nào sau khi sửa đổi các Điều khoản sử dụng này đều được coi là chấp nhận Điều khoản sử dụng sửa đổi của bạn.  Nếu bạn không đồng ý với Điều khoản sử dụng đã sửa đổi, bạn có quyền ngừng sử dụng Trang web và Dịch vụ.

1 Trang web và dịch vụ

1.1 Trang web được sở hữu và duy trì bởi Co.Ltd Dịch vụ Thực phẩm Indoguna Vina.

1.2 Indoguna Vina điều hành một cửa hàng trực tuyến thông qua Trang web, cung cấp một hoặc nhiều tính năng và dịch vụ sau đây (mỗi một "Dịch vụ" và gọi chung là "Dịch vụ"), chủ yếu để duyệt và mua các sản phẩm tạp hóa:

1.2.1 truy cập vào bộ sưu tập thông tin, sản phẩm, dịch vụ, dữ liệu, văn bản, danh sách, giá cả, đồ họa, hình ảnh, video, tệp âm thanh và các loại tác phẩm khác;

1.2.2 công cụ tìm kiếm hoặc công cụ;

1.2.3 blog, bảng tin, công cụ giao tiếp;

1.2.4 cảnh báo qua email hoặc tin nhắn; và

1.2.5 bất kỳ dịch vụ, tính năng, nội dung hoặc ứng dụng nào khác mà Indoguna Vina có thể cung cấp thông qua Trang web theo quyết định riêng và tuyệt đối của chúng tôi.

1.3 Indoguna Vina có quyền thay đổi, sửa đổi, đình chỉ hoặc ngừng toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ, Trang web bất cứ lúc nào.  Chúng tôi cũng có thể áp đặt giới hạn đối với một số tính năng nhất định hoặc hạn chế quyền truy cập của bạn vào các bộ phận hoặc toàn bộ Dịch vụ hoặc Trang web mà không cần thông báo hoặc trách nhiệm pháp lý.

1.4 Khách hàng sử dụng trang web là Trẻ vị thành niên / dưới 18 tuổi sẽ không đăng ký là người sử dụng trang web và không được giao dịch hoặc sử dụng trang web.


2 Giấy phép

2.1 Indoguna Vina cấp cho bạn giấy phép cá nhân, không độc quyền và không thể chuyển nhượng để sử dụng trang web và / hoặc ứng dụng, và truy cập và sử dụng Các Dịch vụ có sẵn thông qua Trang web và / hoặc ứng dụng, tùy thuộc vào các điều khoản được quy định trong Các Điều khoản sử dụng này.

2.2 Bạn đồng ý không sao chép, sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, dịch, xuất bản, hiển thị, giao tiếp, truyền tải, phát sóng, phân phối, bán, giao dịch, khai thác hoặc sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc mục đích nào khác, bất kỳ phần nào hoặc bất kỳ quyền truy cập nào vào:

2.2.1 bất kỳ Dịch vụ nào;

2.2.2 Trang web hoặc Ứng dụng;

2.2.3 bất kỳ tài liệu, thông tin, tin tức, quảng cáo, danh sách, giá cả, dữ liệu, đầu vào, văn bản, bài hát, âm thanh, video, hình ảnh, đồ họa, phần mềm, blog, diễn đàn, bảng tin, chương trình phát sóng, nhận xét, đề xuất, ý tưởng và nội dung khác, được cung cấp trên hoặc thông qua Trang web hoặc Dịch vụ (gọi chung là "Nội dung"), ngoại trừ, trong phạm vi cho phép, với sự đồng ý bằng văn bản trước của Indoguna Vina hoặc trừ khi được cho phép rõ ràng trong các Điều khoản sử dụng này.

2.3 Không ảnh hưởng đến tính tổng quát của Khoản 2.1, bạn đồng ý không sao chép, hiển thị hoặc cung cấp quyền truy cập vào Trang web, Dịch vụ hoặc Nội dung, ví dụ thông qua đóng khung, phản chiếu, liên kết, nhện, cạo hoặc bất kỳ phương tiện công nghệ nào khác (bao gồm bất kỳ công nghệ nào có sẵn trong tương lai), mà không có sự cho phép bằng văn bản trước của Indoguna Vina.

2.4 Trang web và tất cả nội dung là tác phẩm có bản quyền của Indoguna Vina hoặc các nhà cung cấp nội dung hoặc phần mềm của chúng tôi, và Indoguna Vina dự trữ và giữ lại tất cả các quyền trong Trang web và Nội dung.

2.5 Bạn không được phá hủy, kỹ sư đảo ngược hoặc cố gắng khám phá mã nguồn của bất kỳ Nội dung nào, trừ trường hợp cụ thể được pháp luật cho phép rõ ràng hoặc Indoguna Vina bằng văn bản.

2.6 Bạn không thể hack vào, can thiệp, phá vỡ, vô hiệu hóa, quá tải hoặc làm suy yếu hoạt động đúng đắn của Trang web, Dịch vụ hoặc máy chủ của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở các cuộc tấn công từ chối dịch vụ, tấn công giả mạo, hack phiên, đánh hơi, giả mạo, spam, kỹ thuật đảo ngược hoặc lập trình lại.


3 Thông tin tài khoản

3.1 Để truy cập một số phần nhất định của Trang web và Dịch vụ, bạn sẽ được yêu cầu đăng ký tài khoản với Indoguna Vina ("Tài khoản") và chọn tên người dùng ("Tên người dùng") và mật khẩu ("Mật khẩu").

3.2 Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm bảo vệ và duy trì tính bảo mật của Tên người dùng và Mật khẩu của mình.  Bạn đồng ý không:

3.2.1 chia sẻ hoặc cho phép người khác sử dụng Tài khoản hoặc Mật khẩu của bạn; hoặc

3.2.2 gán hoặc chuyển Tài khoản của bạn cho bất kỳ người hoặc tổ chức nào khác.

3.3 Bạn sẽ bị ràng buộc và chịu trách nhiệm về tất cả các thông tin liên lạc và hoạt động trực tuyến được truyền hoặc thực hiện thông qua việc sử dụng Tài khoản của bạn. Indoguna Vina sẽ không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí, chi phí hoặc nợ phải trả nào phát sinh do hoặc liên quan đến việc sử dụng tài khoản của bạn một cách sai trái hoặc gian lận.  Nếu bạn biết về bất kỳ (các) sử dụng trái phép thực tế hoặc nghi ngờ nào về Tài khoản của bạn, hoặc mất mát, trộm cắp hoặc tiết lộ trái phép Mật khẩu của bạn, vui lòng nhanh chóng thông báo cho chúng tôi theo số: Info@indoguna-vina.com.

3.4 Mỗi địa chỉ giao hàng chỉ có thể đăng ký một (1) Tài khoản. Nhiều tài khoản đăng ký cùng một địa chỉ giao hàng có thể được cho phép theo quyết định riêng của chúng tôi.

3.5 Vui lòng cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và cập nhật cần thiết cho Tài khoản của bạn. Bạn có thể thay đổi hoặc cập nhật thông tin Tài khoản của mình bất cứ lúc nào bằng cách nhấp vào đây.

3.6 Trong trường hợp địa chỉ giao hàng được liên kết với nhiều (các) Tài khoản mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi, hoặc việc sử dụng Tài khoản gian lận hoặc sai trái được phát hiện hoặc nghi ngờ, chúng tôi bảo lưu quyền theo quyết định riêng của chúng tôi và không có trách nhiệm pháp lý, và không ảnh hưởng đến các quyền và biện pháp khắc phục khác của chúng tôi theo Thỏa thuận này hoặc theo luật, ngay lập tức:

3.6.1 hủy bất kỳ đơn đặt hàng nào được đặt thông qua (các) Tài khoản đó;

3.6.2 hủy bỏ hoặc vô hiệu hóa bất kỳ khoản tín dụng hoặc phiếu giảm giá, phiếu giảm giá hoặc mã được trao cho hoặc sử dụng bởi (các) Tài khoản đó;

3.6.3 cấm (các) Tài khoản hoặc người đó tham gia bất kỳ chương trình khuyến mãi, cuộc thi hoặc khảo sát nào của Indoguna Vina; và/hoặc

3.6.4 hợp nhất, đình chỉ và/hoặc chấm dứt Tài khoản.


4 Đơn đặt hàng, Giá cả & Thanh toán

4.1 Khu vực giao hàng

Hiện nay, Indoguna Vina cung cấp cho hầu hết các khu vực tại Việt Nam.  Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi tại info@indoguna-vina.com để kiểm tra bảo hiểm giao hàng của chúng tôi.  Indoguna Vina sẽ chỉ xử lý và chấp nhận các đơn đặt hàng trong phạm vi bảo hiểm giao hàng của chúng tôi.

4.2 Lệnh

4.2.1 Tất cả các đơn đặt hàng do bạn thực hiện sẽ được coi là một đề nghị được thực hiện bởi bạn để mua (các) sản phẩm đã chọn và số lượng được đặt ra theo đơn đặt hàng của bạn theo các Điều khoản sử dụng này.  Tất cả các đơn đặt hàng sẽ được Indoguna Vina chấp nhận.  Việc xử lý thanh toán cho một đơn hàng sẽ không cấu thành việc chấp nhận đơn đặt hàng của Indoguna Vina, với điều kiện là khi đơn đặt hàng cho bất kỳ sản phẩm nào bị Indoguna Vina từ chối hoặc hủy bỏ, bất kỳ khoản thanh toán nào được thực hiện cho đơn hàng đó sẽ được Indoguna Vina đảo ngược hoặc hoàn trả theo chính sách hoàn tiền hiện hành của chúng tôi tại thời điểm đó.

4.2.2 Tất cả các đơn đặt hàng được thực hiện bởi bạn phải tùy thuộc vào tình trạng sẵn có của cổ phiếu.

Indoguna Vina có quyền hủy bỏ, sửa đổi hoặc từ chối đơn đặt hàng của bạn toàn bộ hoặc một phần, bất cứ lúc nào và không có trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường, trong trường hợp bất kỳ sản phẩm nào hết hàng, bị hư hỏng hoặc hư hỏng hoặc không có sẵn vì bất kỳ lý do nào khác. Tất cả các đơn đặt hàng được thực hiện sẽ được giao trong vòng 1-2 ngày, và trong bất kỳ trường hợp nào của một sự kiện ngẫu nhiên, nhân viên giao hàng của chúng tôi sẽ thông báo cho bạn thông qua cuộc gọi, tin nhắn SMS hoặc email. 

4.3 Thông tin sản phẩm, giá cả và thanh toán

4.3.1 Indoguna Vina nỗ lực cung cấp cho bạn thông tin về giá cả, sản phẩm và khuyến mại chính xác và cập nhật.  Tuy nhiên, lỗi đôi khi có thể xảy ra và chúng tôi không đảm bảo rằng giá cả, hình ảnh hoặc sản phẩm hoặc thông tin quảng cáo khác được cung cấp sẽ không có lỗi, cập nhật hoặc hoàn chỉnh.  Bạn đồng ý rằng Indoguna Vina sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi nào trong giá cả và sản phẩm hoặc thông tin quảng cáo được liệt kê trên Trang web của chúng tôi hoặc thông qua Dịch vụ của chúng tôi.  Giá mà bạn phải trả sẽ dựa trên giá bán hiện hành của chúng tôi tại thời điểm chúng tôi nhận được đơn đặt hàng của bạn, có thể hoặc không thể được phản ánh chính xác trên Trang web.

4.3.2 Tất cả giá của chúng tôi được cố định và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước vì giá của hầu hết các sản phẩm của chúng tôi phụ thuộc vào thời vụ, thu hoạch, điều kiện thị trường. Nếu giá thực tế của bất kỳ mặt hàng nào do bạn đặt hàng cao hơn giá phản ánh trên Trang web hoặc thông qua Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và bạn sẽ được cung cấp tùy chọn xác nhận hoặc hủy bỏ việc mua mặt hàng đó dựa trên mức giá chính xác. Bằng cách xác nhận mua hàng của bạn, bạn cho phép chúng tôi tính thêm số tiền cho bạn.

Nếu bạn chọn hủy mua hàng, vui lòng gửi email cho Info@indoguna-vina.com hoặc bộ phận bán hàng trong vòng 24 giờ, chúng tôi sẽ đảo ngược hoặc hoàn lại tiền thanh toán cho mặt hàng đó theo chính sách hoàn tiền hiện hành của chúng tôi tại thời điểm đó. Nếu chúng tôi không thể liên lạc với bạn, chúng tôi sẽ xử lý đơn đặt hàng của bạn đối với mặt hàng có giá không chính xác như đã hủy bỏ.

4.3.3 Trong trường hợp giá thực tế của bất kỳ sản phẩm nào phụ thuộc vào trọng lượng của nó ("Mặt hàng cân"), chúng tôi sẽ cung cấp ước tính giá dựa trên trọng lượng được chỉ định và tỷ lệ hiện hành hiện tại của chúng tôi tại thời điểm thanh toán.  Trọng lượng thực tế và giá liên quan của Mặt hàng cân sẽ được thông báo cho bạn tại thời điểm giao hàng và:

(i) trong trường hợp có bất kỳ sự thiếu hụt nào trong thanh toán, chúng tôi có quyền tính phí cho bạn cho các khoản tiền bổ sung; và

(ii) trong trường hợp có bất kỳ khoản thanh toán vượt mức nào, chúng tôi sẽ đảo ngược hoặc hoàn trả số tiền vượt quá đã thanh toán cho mặt hàng đó theo chính sách hoàn tiền hiện hành của chúng tôi tại thời điểm giao hàng.

(iii) Tất cả giá sản phẩm được thể hiện bằng VND. Giá của sản phẩm có thể thay đổi theo thời gian và bất kỳ giảm giá khuyến mại hoặc ưu đãi cũng có thể được rút lại bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.

4.3.4 Thanh toán cho tất cả các đơn đặt hàng sẽ được thực hiện bằng VND.

4.3.5 Chúng tôi chấp nhận thanh toán cho các đơn đặt hàng bằng tiền mặt, thẻ Visa hoặc chuyển khoản ngân hàng.

4.3.6 Chủ thẻ phải giữ lại một bản sao hồ sơ giao dịch và các chính sách và quy tắc của Người bán.

4.3.7 Bằng cách đặt hàng, bạn ủy quyền cho chúng tôi truyền thông tin hoặc để có được thông tin về bạn từ bên thứ ba theo thời gian và điều này có thể bao gồm kiểm tra xác minh liên quan đến số thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng hoặc báo cáo tín dụng của bạn để xác thực danh tính của bạn, để xác thực thẻ tín dụng của bạn, để có được sự cho phép thẻ tín dụng ban đầu, để bảo vệ bạn và chúng tôi khỏi gian lận và cho phép chúng tôi sắp xếp giao hàng của bạn đến địa chỉ giao hàng được chỉ định của bạn.


5 Giao hàng

5.1 Chúng tôi giao đơn đặt hàng của bạn vào ngày hôm sau hoặc +1 ngày cho các đơn đặt hàng được thực hiện từ 4 giờ chiều trở đi.

5.2 Indoguna Vina sẽ cố gắng cung cấp sản phẩm đến địa chỉ giao hàng của bạn trong khung thời gian giao hàng do bạn chọn, nhưng không và không thể đảm bảo rằng các khung thời gian giao hàng sẽ được đáp ứng vì có thể có các yếu tố ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi có thể dẫn đến việc giao hàng sớm hoặc chậm trễ.  Bạn đồng ý rằng Indoguna Vina sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ giao hàng nào được thực hiện ngoài khung thời gian giao hàng.

5.3 Vui lòng thông báo ngay cho Indoguna Vina về bất kỳ thay đổi nào đối với địa chỉ giao hàng, ngày hoặc thời gian giao hàng hoặc số liên lạc của bạn.

5.4 Vui lòng sắp xếp cho ai đó nhận hàng và ký vào hóa đơn hoặc thiết bị giao hàng.

5.5 Nếu đơn hàng bị hủy, hoặc nếu không có ai ở địa điểm giao hàng để nhận đơn hàng trong thời gian giao hàng đã chọn, Indoguna Vina có quyền lên lịch lại hoặc hủy giao hàng và tính phí giao hàng lại hoặc hủy.

5.6 Nếu có bất kỳ sản phẩm nào bị hư hỏng hoặc không chính xác (bao gồm cả việc giao hàng (các) sản phẩm bổ sung không được bạn đặt hàng), vui lòng liên hệ với chúng tôi trong vòng 24 giờ tại Info@indoguna-vina.com hoặc bộ phận bán hàng.  Indoguna Vina theo quyết định riêng của mình, sẽ cung cấp thay thế hoặc hoàn trả (các) sản phẩm bị hư hỏng hoặc không chính xác, hoặc sắp xếp để giao lại, thu gom và / hoặc trả lại sản phẩm không chính xác.


6 Sở hữu trí tuệ

6.1 Bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu thương mại, thiết kế đã đăng ký và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong Dịch vụ, Trang web, Ứng dụng và tất cả Nội dung sẽ được trao và ở lại với Indoguna Vina và người cấp phép.

6.2 Nhãn hiệu, logo và nhãn hiệu dịch vụ ("Nhãn hiệu") được hiển thị trên Trang web hoặc Ứng dụng này là tài sản của Indoguna Vina và các bên thứ ba khác, và tất cả các quyền đối với Nhãn hiệu được bảo lưu rõ ràng bởi Indoguna Vina và các bên thứ ba có liên quan.  Bạn không được phép sử dụng tên của Indoguna Vina hoặc bất kỳ Nhãn hiệu nào, bao gồm trong bất kỳ quảng cáo hoặc công khai nào hoặc làm siêu liên kết, mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Indoguna Vina hoặc bên thứ ba đó.

6.3 Tên miền mà Trang web được lưu trữ là tài sản duy nhất của Indoguna Vina và bạn không được sử dụng hoặc áp dụng tên tương tự để sử dụng riêng.


7 Nhận xét, phản hồi và các thông tin khác

7.1 Bạn có thể cung cấp hoặc gửi nhận xét, phản hồi, đề xuất và nội dung hoặc thông tin khác (gọi chung là "Bình luận") miễn là nội dung không bất hợp pháp, hình sự, vô đạo đức, không phù hợp, thù hận, khiêu dâm, phỉ báng, xúc phạm, bạo lực, lạm dụng, chính trị, tôn giáo, vi phạm hoặc thiếu tôn trọng về bản chất và không bao gồm hoặc chứa vi-rút phần mềm, lời mời chào hoặc bất kỳ hình thức "spam" nào. Bạn không được sử dụng địa chỉ email giả mạo, mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc gây hiểu lầm về nguồn gốc của Bình luận.  Indoguna Vina có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) xem xét, xóa hoặc chỉnh sửa nội dung đó.

7.2 Bạn cấp cho Indoguna Vina một giấy phép không độc quyền, miễn phí bản quyền, vĩnh viễn, không thể thu hồi và có thể cấp phép để sử dụng, sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, dịch, xuất bản, hiển thị, truyền đạt, truyền tải, phát sóng, phân phối và khai thác bất kỳ Bình luận nào mà bạn cung cấp hoặc xuất bản thông qua hoặc liên quan đến Trang web hoặc Ứng dụng, cho bất kỳ mục đích nào như Indoguna Vina có thể yêu cầu theo quyết định riêng của mình.  Bạn cũng đồng ý rằng Indoguna Vina có thể sử dụng và xuất bản tên của bạn liên quan đến các Bình luận đó.

7.3 Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc mối quan tâm nào về các Điều khoản sử dụng này hoặc bất kỳ vấn đề nào được nêu ra trong các Điều khoản sử dụng này hoặc trên Trang web, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo Info@indoguna-vina.com


8 Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm & Hạn chế

8.1 Trong khi chúng tôi nỗ lực hết sức để đảm bảo rằng Trang web, Ứng dụng, Dịch vụ và tất cả Nội dung là chính xác và đầy đủ, chúng tôi cung cấp Trang web, Ứng dụng, Dịch vụ và Nội dung trên cơ sở 'như hiện tại', 'có sẵn' chỉ mà không có bảo hành dưới bất kỳ hình thức nào thể hiện hoặc ngụ ý.  Trong phạm vi tối đa cho phép theo luật hiện hành, Indoguna Vina từ chối tất cả các bảo hành, rõ ràng hoặc ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn, bảo hành ngụ ý về chất lượng thỏa đáng, khả năng thương mại hoặc phù hợp cho một mục đích cụ thể, tuân thủ mô tả hoặc bảo hành không vi phạm.  Không giới hạn những điều đã nói ở trên, Indoguna Vina không đảm bảo rằng các chức năng có trong hoặc truy cập vào Trang web, Ứng dụng, Dịch vụ, Nội dung hoặc nội dung khác sẽ kịp thời, không bị gián đoạn hoặc không có lỗi hoặc không bỏ sót, các lỗi sẽ được sửa chữa hoặc Trang web, Dịch vụ hoặc Nội dung không có vi-rút hoặc các thành phần có hại khác hoặc tải xuống, cài đặt hoặc với bất kỳ thiết bị nào sẽ không ảnh hưởng đến chức năng hoặc hiệu suất của thiết bị.  Indoguna Vina không đảm bảo hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến việc sử dụng hoặc kết quả sử dụng Nội dung, Dịch vụ, Trang web về tính chính xác, chính xác, đầy đủ, độ tin cậy hoặc cách khác.

8.2 Bạn đồng ý rằng:

8.2.1 Indoguna Vina có quyền bất cứ lúc nào, theo quyết định duy nhất và tuyệt đối của mình và không cần thông báo trước, để thêm vào, thay đổi, chấm dứt, rút lui hoặc đình chỉ hoạt động của toàn bộ hoặc bất kỳ bộ phận hoặc tính năng nào của Trang web hoặc Dịch vụ mà không cần chỉ định bất kỳ lý do nào; và

8.2.2 Truy cập vào hoặc hoạt động của Trang web và /hoặc Dịch vụ có thể thỉnh thoảng bị gián đoạn hoặc gặp phải các vấn đề kỹ thuật hoặc các vấn đề khác và có thể không nhất thiết phải tiếp tục không bị gián đoạn hoặc không có lỗi kỹ thuật hoặc các lỗi khác, và trong bất kỳ trường hợp nào như vậy, Indoguna Vina sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, trách nhiệm pháp lý hoặc thiệt hại nào có thể phát sinh do đó.

8.3 Trong mọi trường hợp, Indoguna Vina sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ thiệt hại, tổn thất, chi phí, nợ phải trả nào dưới bất kỳ nguyên nhân nào của hành động (cho dù trong hợp đồng hoặc tra tấn bao gồm, nhưng không giới hạn do sơ suất, hoặc cách khác) gây ra thông qua việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng Dịch vụ, Trang web, Ứng dụng, Nội dung hoặc bất kỳ trang web hoặc thiết bị nào khác.  Trong trường hợp Indoguna Vina phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại mặc dù điều khoản đã nêu trên, bạn đồng ý tổng trách nhiệm của Indoguna Vina đối với bạn về bất kỳ và tất cả các nguyên nhân hành động liên quan đến:

8.3.1 Bất kỳ đơn đặt hàng, bán hoặc giao bất kỳ sản phẩm nào của Indoguna Vina theo các Điều khoản sử dụng này không được vượt quá giá của sản phẩm làm phát sinh các khiếu nại đó; và

8.4 Trong mọi trường hợp, Indoguna Vina sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại gián tiếp, đặc biệt, hậu quả hoặc ngẫu nhiên nào do Dịch vụ, Trang web hoặc Nội dung hoặc việc bạn sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng, Trang web, Nội dung hoặc bất kỳ trang web hoặc thiết bị nào khác, ngay cả khi Indoguna Vina hoặc đại diện được ủy quyền của Indoguna Vina đã được thông báo, hoặc nên dự đoán trước, khả năng thiệt hại như vậy.

8.5 Bạn đồng ý rằng các loại trừ và giới hạn trách nhiệm trên cho phép Dịch vụ và Nội dung được cung cấp bởi Indoguna Vina với chi phí hợp lý hoặc không có chi phí cho bạn.


9 Trang web được liên kết

9.1 Indoguna Vina có thể cung cấp các liên kết, plug-in, widget hoặc các kết nối khác đến các trang web khác ("Trang web được liên kết") có thể phù hợp và quan tâm đến người dùng.  Indoguna Vina không kiểm soát được và không chịu trách nhiệm về nội dung trên hoặc thu được thông qua các trang web được liên kết hoặc đối với bất kỳ thiệt hại nào bạn có thể phải chịu từ các trang web được liên kết (bao gồm bất kỳ vi-rút, phần mềm gián điệp, phần mềm độc hại, sâu, lỗi hoặc tài liệu gây hại có trong Trang web được liên kết) hoặc tính khả dụng, độ chính xác hoặc độ tin cậy của bất kỳ Trang web được liên kết nào. Do đó, bạn đồng ý chấp nhận tất cả các rủi ro phát sinh từ việc sử dụng các trang web được liên kết và do đó từ bỏ bất kỳ khiếu nại nào đối với chúng tôi đối với các trang web được liên kết.  Indoguna Vina không xác nhận, đề xuất hoặc đảm bảo bất kỳ Trang web liên kết nào và Indoguna Vina rõ ràng từ chối tất cả các khoản nợ và trách nhiệm phát sinh liên quan đến bất kỳ Trang web liên kết nào.


10 Bảo mật & Quyền riêng tư

10.1 Indoguna Vina nhận ra tầm quan trọng của việc giữ thông tin cá nhân và dữ liệu của bạn an toàn và riêng tư.  Để hiểu các chính sách và thực tiễn bảo mật và quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng đọc Chính sách bảo mật Indoguna Vina của chúng tôi.

10.2 Vui lòng không gửi bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu cá nhân nào mà không đọc Chính sách Bảo mật & Quyền riêng tư của chúng tôi, điều này giải thích chi tiết việc sử dụng dữ liệu và thực tiễn bảo mật của chúng tôi.


11 Đình chỉ & Chấm dứt

11.1 Bạn đồng ý rằng Indoguna Vina có quyền theo quyết định duy nhất và tuyệt đối của mình và không có thông báo hoặc trách nhiệm pháp lý đối với:

11.1.1 hạn chế, đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Trang web hoặc Dịch vụ; và/hoặc

11.1.2 chấm dứt, hủy kích hoạt hoặc đình chỉ Tài khoản của bạn, xóa Tài khoản của bạn và tất cả các thông tin và tệp liên quan trong Tài khoản của bạn, mà không chỉ định bất kỳ lý do nào.

11.2 Không ảnh hưởng đến tính chung của những điều trên, Indoguna Vina có quyền hủy kích hoạt Tài khoản của bạn nếu tài khoản không hoạt động trong khoảng thời gian từ 10 năm trở lên hoặc nếu bạn vi phạm bất kỳ Điều khoản sử dụng nào của chúng tôi.  


12 Bồi thường

12.1 Bạn đồng ý bồi thường và giữ Indoguna Vina, và các nhân viên, đại lý, đối tác và nhân viên của nó, vô hại từ tất cả các khiếu nại, yêu cầu, hành động, thủ tục tố tụng, trách nhiệm pháp lý (bao gồm trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm pháp lý đối với bên thứ ba), hình phạt và chi phí (bao gồm không giới hạn, chi phí pháp lý trên cơ sở bồi thường đầy đủ), giải thưởng, tổn thất và / hoặc chi phí, do hoặc phát sinh từ:

12.1.1 bất kỳ việc sử dụng Trang web, bất kỳ Dịch vụ nào;

12.1.2 kết nối của bạn với Trang web;

12.1.3 Vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của các Điều khoản sử dụng này;

12.1.4 Hành vi vi phạm bất kỳ quyền nào của người hoặc tổ chức khác; hoặc

12.1.5 Vi phạm bất kỳ yêu cầu, nghĩa vụ hoặc luật pháp theo luật định nào.


13 Trường hợp bất khả kháng

13.1 Không bên nào phải chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thất bại nào trong việc thực hiện nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản sử dụng này nếu thất bại là kết quả của Sự kiện bất khả kháng (được định nghĩa dưới đây), với điều kiện luôn luôn là bất cứ khi nào có thể, bên bị ảnh hưởng sẽ tiếp tục nghĩa vụ đó ngay khi Sự kiện bất khả kháng chấm dứt hoặc giảm bớt.

13.2 Đối với các mục đích của các Điều khoản sử dụng này, "Sự kiện bất khả kháng" là một sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của một bên và dẫn đến việc bên đó không thể quan sát hoặc thực hiện đúng thời hạn nghĩa vụ theo các Điều khoản sử dụng này.  Tình huống hoặc sự kiện như vậy bao gồm đình công, khóa cửa, hành động công nghiệp hoặc tranh chấp lao động, bạo loạn, bất ổn dân sự, chiến tranh hoặc đe dọa chiến tranh, hành vi tội phạm hoặc khủng bố, hành động hoặc quy định của chính phủ, sự cố viễn thông hoặc tiện ích, mất điện, cháy, nổ, bão, lũ lụt, thiên tai vật lý, dịch bệnh, hạn chế cách ly, gián đoạn đường tiếp tế và thất bại chung hoặc không thể sử dụng máy bay, vận chuyển, máy bay, vận tải cơ giới hoặc các phương tiện vận tải công cộng hoặc tư nhân khác, hoặc can thiệp chính trị vào các hoạt động bình thường của bất kỳ bên nào.


14 Luật và Thẩm quyền điều chỉnh

14.1 Mọi tranh chấp hoặc khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến trang web này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo quy định của pháp luật Việt Nam.